• Müügitingimused - LEPING

Müügitingimused -

1. Müügitingimused 
1.1 Käesolev dokument on koostööleping (edaspidi „Müügitingimused“) kehtib AUTOTEILE.ee e-poe klientide (edaspidi Klient) ning AUTOTEILE.ee e-poe omaniku AUTOTEILE BALTIC OÜ (edaspidi AUTOTEILE.ee) vahel kaupade ostmise ja müümise reeglite kehtestamiseks ning ka osapoolte vaidluste lahendamiseks seoses osapoolte kohustustega. 
1.2 Müügitingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega. Vajadusel, vaidluste või puuduva informatsiooni puhul, on antud normidega täiendatud. 
1.3 Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerib Kliendi ja AUTOTEILE.ee vahelisi suhteid AUTOTEILE.ee poolt määratud hinnakiri. 
1.4 AUTOTEILE.ee jätab endale õiguse muuta käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt seoses oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimisega. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates vastava informatsiooni ilmumise momendist veebilehel http://AUTOTEILE.ee/ . Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis kehtivad Kliendi jaoks tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti. 
1.5 AUTOTEILE.ee ja Klient soovivad kaubelda AUTOTEILE.ee veebilehekülje www.AUTOTEILE.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. AUTOTEILE.ee e-poes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud Müügitingimustega ja on nendega nõus. 

2. AUTOTEILE.ee hinnakiri 
2.1 AUTOTEILE.ee e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ilma transpordikuluta ning sisaldavad käibemaksu 20%. 
2.2 Kauba kohaletoimetamise hind arvestatakse automaatselt. Summa kajastub Ostukorvis ning samuti ka Kliendile edastatavas arves/tellimuse kinnituses. Klient näeb kohaletoimetamise hinda alati enne arve tasumist. 
2.3 Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele aadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused või juurde tasuda kohaletoimetamise eest AUTOTEILE.ee poolt esitatud arve alusel. Kliendil on võimalik kaup kätte saada ka AUTOTEILE.ee kontorist. 
2.4 AUTOTEILE.ee jätab endale õiguse korrigeerida hinnakirja. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil, tingimusel, et tellimus pole tühistatud põhjustel, mis välja toodud punktis 7.4. 

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine 
3.1 Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud lingile «Lisa ostukorvi». 
3.2 Ostukorvis olevaid tooteid ning nende arvu on võimalik muuta. 
3.3 Sisestatud andmete õigusest sõltub kui kiiresti ning probleemitult toimetatakse ostetud kaup Kliendini. Peale klikkamist nupule «Vormista tellimus» , kuvatakse Kliendile aken, kus on võimalik valida kohaletoimetamise meetod. Kui meetod ja aadress on sisestatud, aga tellimus on tasumata, näeb Klient rubriigis «Minu tellimused» oma arvet tellimuse eest. Arve koopia saadetakse automaatselt ka meiliaadressile, mis on tellimusse sisestatud. 

4. Kauba eest tasumine 
4.1 Kauba eest on võimalik tasuda: 
* Ülekandega (läbi internetipanga), 
* Pangalingiga: Swedbank, SEB, Nordea, LHV Pank, Krediidipank, Danske Bank või PayPal 
* Mõnel muul Kliendile sobival viisil (läbi makseautomaadi, pangas), 

5. Krediidiliimit 
5.1 AUTOTEILE.ee-l on õigus ühepoolselt võimaldada kliendile müügihinna tasumisel krediiti AUTOTEILE.ee poolt määratud tingimustel ja korras. Krediidi võimaldamisel määrab AUTOTEILE.ee krediidi hiliseima tagastamise aja ning krediidi maksimummäära (krediidilimiit). AUTOTEILE.ee-l on õigus ühepoolselt ning ilma põhjendamata kliendi krediidilimiiti piirata või lõpetada. 
5.2 Klient on krediidilimiidi kasutamise korral kohustatud tasuma müügihinna krediidi hiliseima tagastamise päeval. Nimetatud kohustuse nõuetekohasel mittetäitmisel on klient kohustatud tasuma AUTOTEILE.ee-le viivist summas null koma kaks protsenti (0.2%) päevas tasumata summalt alates krediidi hiliseima tagastamise päevale järgnevast päevast kuni summa täieliku tasumiseni. Võlgnevuse osalise tasumise korral loetakse esimeses järjekorras tasutuks viivis, seejärel põhisumma. 
5.3 Kui klient võtab krediidilimiidi kasutusele osaliselt, on tal võimalik hiljem teha eraldi tehinguid krediidiliimidi kasutamata osaga. 
5.4 Kui kogu tellimuse müügihind ületab kliendile võimaldatud krediidi maksimummaara, ei saa klient krediidiliimiti kasutada, vaid peab kogu tellimuse hinna ette tasuma. 

6. Kauba kohaletoimetamine ja üleandmine 
6.1 Lepingu jõustumisel, punkt 1.5, toimetatakse AUTOTEILE.ee laos olemasolev kaup Kliendini tellimuses märgitud aja jooksul. 
6.2 AUTOTEILE.ee jätab endale õiguse tellimuse tarneaega pikendada teavitades sellest Klienti kas meili või telefoni teel. Juhul kui AUTOTEILE.ee pikendas tarneaega rohkem kui üks kord või ühel korral rohkem kui 2 kuud, on kliendil õigus tellimus üles öelda. Tellimuse tühistamiseks peab Klient sellest AUTOTEILE.ee-d teavitama meili või telefoni teel. Kliendi poolt tasutud ettemaks tagastatakse 7. päeva jooksul peale Kliendi poolt vastava avalduse esitamist. AUTOTEILE.ee ei ole kohustatud huvitama tellimuse tühistamisest tekkida võivat kahju. 
6.3 Pärast seda kui Kliendi tellimus on AUTOTEILE.ee lattu saabunud ja komplekteeritud, toimetatakse kaup tellimuses määratud aja jooksul aadressile, mille Klient on tellimusse märkinud.
6.4 AUTOTEILE.ee toimetab kauba aadressile, mis on märgitud tellimuses. Sihtkoha muutumisest on Klient kohustatud teavitama AUTOTEILE.ee-d koheselt enne kauba kohale toomist. Hilinenud teade sihtkoha muutumisest võib tekitada Kliendile edasisi lisakulutusi. 
6.5 Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste, arusaamatuste ning lisakulutuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. AUTOTEILE.ee ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest. 
6.6 Tooted antakse Kliendile üle saatelehe alusel. Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, soovitab AUTOTEILE.ee oma toote üle vaadata. Nähtavate vigastuste korral soovitab AUTOTEILE.ee kaupa mitte vastu võtta. Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud). Kui toode on vigastatud, on AUTOTEILE.ee kohustatud toote 7 tööpaeva jooksul ümber vahetama. 
6.7 Kui lepinguga on ette nähtud kauba kohaletoimetamine Kliendile, selle kohustus aga ei lasu AUTOTEILE.ee-l, loetakse kauba Kliendile üleandmise kohustus täidetuks kauba üleandmisel vedajale, kes on kohustatud toimetama kauba Kliendini alguspunktist (Võlaoigusseadus, § 209, p.4) 

7. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine 
7.1 Kliendil on õigus peale arve maksmist tellimus tühistada, selle jaoks tuleb saata avaldus aadressile info(at)AUTOTEILE.ee. Avalduses tuleb märkida arve/tellimuse number. Raha tagastatakse Kliendi pangakontole 14 päeva jooksul peale avalduse esitamist . 
7.2 AUTOTEILE.ee kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele (st valet toodet). 
7.3 Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või Kliendi suu või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab AUTOTEILE.ee endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tasuma kauba tagastamisega seotud transpordikulu. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vahenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut. Ekspertiisiga seotud kulud kuuluvad AUTOTEILE.ee ja Kliendi vahel pooleks jagamisele, v.a. Juhul kui ühe osapoole seisukoht osutub põhjendamatuks. Sellisel juhul tasub kõik ekspertiisiga seotud kulud osapool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks. 
7.4 AUTOTEILE.ee jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui: 
* Кlient pole tasunud arvet, arves esitatud tähtaja jooksul.
* Tellitud toode on laost otsas ning Klient pole nõus AUTOTEILE.ee poolt pakutava asendustootega. Ettemaks tagastatakse Kliendi arveldusarvele 7 tööpaeva jooksul peale vastavasisulise avalduse saamist. 
7.5 AUTOTEILE.ee jätab endale õiguse keelduda tellimuse täitmisest juhul kui temast sõltumatutel asjaoludel osutub tellimuse täitmine võimatuks või on raskendatud. AUTOTEILE.ee teavitab Klienti tellimuse tühistamisest otsekohe telefoni või meili teel. Kliendi nõudmisel on AUTOTEILE.ee kohustatud tellimuse tühistamise põhjuseid kirjalikult põhjendama. Tellimuse täitmise tühistamise korral on AUTOTEILE.ee kohustatud Kliendile tagastama kauba eest makstud summa 3 tööpäeva jooksul. Tellimuse täitmise tühistamise korral ei vastuta AUTOTEILE.ee Kliendi ega kolmanda osapoole ees tekkida võivate kahjude eest. 

8. Garantii ja kauba tagastamise kord 
Garantii autode uutele varuosadele kehtib 6 kuud või 10 000 km (auto läbisõit peab olema toote paigaldusel fikseeritud hooldusraamatus). Toodetele, millele on auto valmistaja poolt ette nähtud kindel vahetus välp lüheneb garantii auto valmistaja poolt määratud läbisõidule. 
8.1 Garantiiaeg algab, kui toode antakse AUTOTEILE.ee poolt üle Kliendile. Garantii kehtib toote esimesele kasutajale. Toote või osa ümbervahetamine ei pikenda esialgset garantiiaega. 
8.2 Kui tegu on tehasepoolse defektiga tootega, on Kliendil õigus nõuda toote asendamist uuega. Kliendil on õigus nõuda raha tagastamist juhul kui asendustoote puudumisel ei ole võimalik vahetust teostada mõistliku perioodi jooksul. (VOS, 11.ptk., paragrahv 222(1)). 
8.3 Toote defekti ilmnemisel kohustub Klient teavitama AUTOTEILE.ee-d probleemist e-posti aadressil info(at)AUTOTEILE.ee. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-nädala jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda AUTOTEILE.ee-lt toote vahetamist. 
8.4 Juhul kui klient tellis vale toote AUTOTEILE.ee süül, saab kaupa vahetada 14 päeva jooksul. Selle perioodi ületamisel on AUTOTEILE.ee-l õigus toodet mitte ümber vahetada. 
* Kliendi suul või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest; 
* Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel; 
* Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral. 
8.6 Elekstriseadeldiste garantii tingimused: 
* Kõnealune detail on paigaldatud autoesinduses. 
* Kõnealune detail on paigaldatud sellele spetsialiseerunud firmas 
8.7 Elektriosadele ei rakendu garantii juhul kui: 
* Elektriosad polnud paigaldatud sellele spetsialiseerunud firmas, 
* Osa on paigaldatud töökojas, kus puudusid selleks vastavad töövahendid, 
* Osa on paigaldatud isiku poolt, kes ei oma selleks vastavat kvalifikatsiooni. 
AUTOTEILE.ee soovitab klientidel veenduda enne töö tegemist paigaldaja kvalifikatsioonis ning nõuda töö tegemist kinnitavat dokumenti! 
8.8 AUTOTEILE.EE ei hüvita lisakulusid, mis tekivad kauba asendamisega garantiiajal (transport, postikulu jne). 
8.9 Kaup kuulub vahetamisele juhul kui: 
* Säilinud on kauba esialgne välimus, 
* Kaubal puuduvad jäljed paigaldamisest ning ekspluatatsioonist, 
* Originaalpakend on puhas ja terve. 
8.10 Vealist toodet, mis on hüvitatud, ei tagastata. 
8.11 Kui vigane toode ei kuulu garantiikorras vahetamisele, on AUTOTEILE.ee-l õigus toode 30 päeva möödudes hävitada, kui garantiinõude esitaja ei nõua toote tagastamist 14. kalendripäeva jooksul. 

9. Vastutus vääramatu jõu korral 
9.1 AUTOTEILE.ee vastutab Kliendi ees AUTOTEILE.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 
9.2 Klient vastutab AUTOTEILE.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 
9.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vaaramatu jõud). 
9.4 AUTOTEILE.ee ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames 
9.5 AUTOTEILE.ee ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (AUTOTEILE.ee mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel. 
9.6 AUTOTEILE.ee ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi. 
9.7 Klient vastutab kõigi tehingute eest, mis on tehtud tema kasutajatunnust ning parooli kasutades saidil www.AUTOTEILE.ee
9.8 Klient vastutab varuosakoodi valesti sisestamise ning sellest tuleneva soovimatu tellimuse esitamise eest. 

10. Muud tingimused 
10.1 AUTOTEILE.ee kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. AUTOTEILE.ee ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud näha ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega. 
10.2 AUTOTEILE.ee jätab endale õiguse AUTOTEILE.ee lehel registreerunud püsiklienti teavitada uutest kaupadest, teenustest ning pakkumistest. Kliendil on õigus nõuda oma andmete täielikku kustutamist lehel AUTOTEILE.ee. 
10.3 Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja AUTOTEILE.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest. 
10.4 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lähendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka AUTOTEILE.ee-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. 
10.5 Täiendavalt teavitab AUTOTEILE OÜ vastavalt TKS § 26 lg 2 tarbijat tunnustatud vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusest, kelle poole tarbija võib pöörduda kauplejaga tekkiva vaidluse lahendamiseks (www.komisjon.ee)

10.6 Kõikidele tarbijatele üle Euroopa Liidu avatakse uus elektrooniline keskkond, mille kaudu saab lahendada AUTOTEILE OÜ'ga tekkinud kaebusi (Online Dispute Resolution - http://ec.europa.eu/odr)